Trainingsreglementen

 

Elke vereniging en sport kent zijn eigen reglementen, regels en Normen & Waarden. Ook wij hebben onze eigen huishoudelijke regels, een trainingsreglement en Normen & Waarden, wij verwachten natuurlijk dat onze leden en ouder(s) zich hier naar gedragen. Hieronder vind je de diverse reglementen die wij hanteren:

 

Trainingsreglement

 

 • Toon respect naar iedereen.

 • Pesten, discrimineren en schelden is ten strengste verboden.

 • Het is verboden elkaar te duwen of bij elkaar aan de dobok te trekken.

 • Het dobok dient altijd netjes en schoon te zijn.

 • Handen en voeten dienen schoon te zijn en nagels kort geknipt.

 • Eventuele wondjes dienen afgedekt te zijn.

 • Het dragen van sieraden is niet toegestaan of worden afgeplakt.

 • De kleedkamers dienen netjes te zijn en netjes achtergelaten te worden. De kleedkamer hoort ook bij de dojang!

 • Toiletbezoek vóór de training, tijdens de training alleen met toestemming van (assistent)trainer.

 • Bij het betreden en verlaten van de dojang dient men correct te groeten.

 • Drinken tijdens de les is alleen toegestaan als de trainer toestemming heeft gegeven.

 • Voor, tijdens en na de training wordt er Nederlands gesproken. Dus wanneer je in de sporthal komt, in de kleedkamers en in de zaal! 

 

Taekwondo is een zeer gedisciplineerde sport. De trainers en het bestuur zullen toezien op naleving van dit reglement.

 

NORMEN & WAARDEN

SPORTIVITEIT & RESPECT

 

NORMEN & WAARDEN

Onze vereniging is ervan overtuigd dat sportiviteit en respect essentiële begrippen zijn in de sport. Het maakt de sport plezieriger en veiliger. Want onsportiviteit, ruw spel en agressief gedrag leiden vaak tot blessures, niet alleen bij de tegenstanders, ook bij de veroorzaker zelf. Bovendien zorgt een goede sfeer in de vereniging ervoor dat de vervelende vormen van machtsmisbruik, zoals pesten en (seksuele) intimidatie, minder kans krijgen. Een Gezonde Sportvereniging stimuleert sportief en respectvol gedrag bij haar kaderleden, sporters, ouders van sporters en supporters. 
 

SPORTIVITEIT & RESPECT IN DE SPORT

In sport lopen de emoties vaak hoog op en gelden andere regels en gewoonten dan in de andere geledingen van de samenleving. In combinatie met de lichamelijkheid van sport, vormt dit soms bedreigende situaties. Onplezierige gevoelens door onsportiviteit, agressiviteit of (seksuele) intimidatie komen helaas in de sport voor. Het is de persoonlijke verantwoordelijkheid van iedereen (sporter en kaderlid) die in de sport betrokken is om te werken aan verantwoorde sport. 
Meer sportiviteit zorgt voor meer plezier en een veilig gevoel bij het sporten, niet alleen voor de sporters zelf, maar ook voor de andere betrokkenen. Daarnaast kun je, door als ouder bijvoorbeeld actief betrokken te zijn bij de sportactiviteiten van je kind en de sportvereniging, je bijdrage leveren aan een veilig klimaat en de juiste omgangsvormen.

 

 

ALGEMENE GEDRAGSCODES

1. Respecteer de regels van je sport.
2. Respecteer de mede- en tegenstander binnen je sport.
3. Behandel alle deelnemers in je sport gelijkwaardig.
4. Gebruik geen (fysiek-, mentaal- en verbaal) geweld bij sport. 
5. Samen staan voor een faire sport. 
 

SPECIFIEKE GEDRAGSCODES

Hieronder staan normen en waarden die voor een specifieke groep gelden. 
Sporters: 

Probeer te winnen met respect voor jezelf, je team- of clubgenoten en je tegenstanders.

Speel volgens de bekende of afgesproken wedstrijdregels.

Vind eerlijk en prettig spelen belangrijk en presteer zo goed mogelijk. 

Aanvaard de beslissingen van scheidsrechters en juryleden. Als zij niet voor hun taak

geschikt blijken te zijn, bespreek dat dan later, niet alleen met je eigen teamleden, en

Beïnvloed de scheidsrechter en juryleden niet door onbehoorlijke taal of agressieve

gebaren en woorden.

Blijf bescheiden bij een overwinning en laat je niet ontmoedigen door een nederlaag.

Wens de tegenstander geluk met het behaalde succes als je zelf de verliezer bent.

Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn of de club

aan te moedigen ook onsportief te spelen of op te treden.

Wijs je medespelers gerust op onsportief of onplezierig gedrag.

Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen met anderen te bespreken,

Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat in je sport mogelijkheden

bestaan te trainen en wedstrijden te spelen. Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend. 

 

Ouders en verzorgers: 

Forceer een kind dat geen interesse toont nooit om deel te nemen aan een sport.

Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen. Regels die een goede

spelleider zal aanpassen aan de mogelijkheden van de deelnemers. 

Leer uw kind dat eerlijke pogingen net zo belangrijk zijn als winnen, zodat het resultaat van elke wedstrijd geaccepteerd wordt zonder onnodige teleurstelling. 

Verander een nederlaag in een overwinning door uw kind te helpen te werken aan een grotere 
vaardigheid en het worden van een goede sportman/vrouw. Maak het kind nooit belachelijk en geef het geen uitbrander als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren. 

Bedenk dat kinderen het beste leren door na te doen. Applaudisseer voor goed spel van beide teams of clubs. 

Val een beslissing van een scheidsrechter e.d. niet in het openbaar af en trek nooit de integriteit van dergelijke personen in twijfel. 

Ondersteun alle pogingen om verbaal en fysiek misbruik tijdens sportactiviteiten door de jeugd te voorkomen. 

Erken de waarde en het belang van alle vrijwilligers binnen de club. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten/de recreatie van uw kind mogelijk te maken. 

Toeschouwers: 

Denk eraan dat de jeugd voor haar eigen plezier deelneemt aan georganiseerde sportbeoefening. De jeugd doet dit niet voor uw vermaak, noch zijn de sporters “mini-profsporters”. 

Gedraag u op uw best. Vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen of belagen van spelers, trainers, scheidsrechters en officials. 

Geef applaus bij goed spel van zowel uw eigen team of club als van het gastteam/club of andere deelnemers aan een wedstrijd. 

Toon respect voor tegenstanders/tegenspelers. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn. 

Maak een kind nooit belachelijk en scheld het niet uit als het een fout maakt gedurende een 
wedstrijd of demonstratie. 

Veroordeel elk gebruik van geweld. 

Respecteer de beslissing van de scheidsrechter en jury. 

Moedig de jongeren altijd aan om zich aan de spel-/wedstrijdbepalingen te houden. 

Zorg ervoor dat uw gedrag sportief is. Goed voorbeeld doet goed volgen. 

Wat doet de vertrouwenspersoon? 
Iedereen die sport, moet dit kunnen doen in een veilige omgeving. Wanneer je bijvoorbeeld te maken krijgt met (seksuele) intimidatie is dat een teken dat die omgeving niet veilig meer is. Het kan veel emoties en vragen oproepen, ook als je er niet zelf het slachtoffer van bent, maar het ziet gebeuren. Blijf er niet mee rondlopen! Signaleer het en praat erover met iemand in wie je vertrouwen hebt. Direct signaleren en het in de openbaarheid brengen kan herhaling of het verergeren van de situatie voorkomen. 
De vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en er gebeurt niets wat je niet weet. Ook binnen onze vereniging zijn vertrouwenspersonen aangesteld. NOC*NSF heeft in samenwerking met de bonden een structuur opgezet om (seksuele) intimidatie in de sport te voorkomen en waar nodig hulp te kunnen bieden. Zo is er onder andere een poule met vertrouwenspersonen en adviseurs opgesteld waar sporters, verenigingen en bonden kosteloos gebruik van kunnen maken. 

Gedragsregels sportbegeleider 
NOC*NSF heeft ook gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld, die door alle landelijke sportbonden onderschreven zijn. De regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF, dus ook door de Taekwondo Bond Nederland: 

De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt. 
De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel. 
De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (macht)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter. 
Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik. 
De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten. 
De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten. 
De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer. 

De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (macht)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen. 
De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan. 
De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken. 

In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Abonneer op ons 

youtube kanaal

Taekwondo Someren is lid van de Taekwondo Bond Nederland.

 

Dreams come true by working for it !

In samenwerking met

Taekwondo Someren

Volg ons op facebook