Huishoudelijk reglement

 

Artikel 1 Lidmaatschap
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij het bestuur van de vereniging. Indien er geen ledenstop van toepassing is kan het toekomstige lid twee gratis proeflessen bijwonen. Hierna besluit men om al dan niet lid te worden van de vereniging. De aanmelding geschiedt door invulling, dagtekening en ondertekening van een door het bestuur te verstrekken aanmeldingsformulier. Voor junior leden dient het formulier mede ondertekend te worden door de wettelijk vertegenwoordiger. 
Men levert vervolgens het inschrijfformulier in bij het secretariaat met een recente pasfoto. Het bestuur kan vorderen dat de in het formulier verstrekte gegevens door deugdelijke bewijzen worden gestaafd. Het bestuur beslist vervolgens over toelating tot de vereniging. Het lid krijgt bij het inschrijfformulier ook een inschrijfformulier voor het bondslidmaatschap en een huishoudelijk reglement. De statuten van de vereniging liggen ter inzage bij het secretariaat. Vanaf de derde les wordt contributie geheven. Eenmalig wordt inschrijfgeld in rekening gebracht. De hoogte van de contributie zal jaarlijks door de algemene ledenvergadering worden vastgesteld. De kosten voor de aanmelding van leden worden jaarlijks door het bestuur vastgesteld. De leden hebben de plicht het secretariaat tijdig in kennis te stellen van veranderingen in hun NAW- gegevens (naam, adres, woonplaats). 
Van de leden wordt verwacht dat ze de statuten, reglementen en besluiten van de vereniging en organen van de vereniging naleven. Tevens wordt van de leden verwacht dat ze zich tegenover elkaar en de vereniging, scheidsrechters, tegenstanders en andere betrokkenen gedragen naar hetgeen door redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd en dat ze de belangen van de vereniging niet schaden. 
In voorkomende gevallen kan het bestuur besluiten tot schorsing van het lid voor een periode van ten hoogste drie maanden. Bij herhaling kan het bestuur besluiten tot opzegging namens de vereniging of ontzetting uit het lidmaatschap van het betreffende lid volgens artikel 4 van de statuten. 
Binnen één maand nadat het lid van het besluit tot schorsing, opzegging door de vereniging of ontzetting uit het lidmaatschap in kennis is gesteld kan het lid in beroep gaan bij de algemene ledenvergadering en daar verweer voeren. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst en kan zijn/haar lidmaatschapsrechten niet uitoefenen. 
Leden die hun lidmaatschap willen opzeggen dienen dit tijdig schriftelijk kenbaar te maken bij het bestuur van de vereniging. Opzegging door het lid kan slechts geschieden tegen 30 juni en 31 december van ieder kalenderjaar met een opzeggingstermijn van tenminste één maand. Te late opzegging heeft tot gevolg dat het lidmaatschap, met inbegrip van de daaraan verbonden financiële verplichtingen, eerst eindigt aan het eind van volgende periode, tenzij het bestuur wegens bijzondere omstandigheden anders besluit. 

Artikel 2 Geldmiddelen 
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: 
  • contributies;
  • subsidies;
  • sponsorgelden;
  • verkrijging krachtens erfrecht of schenking;
  • inkomsten uit activiteiten van de vereniging en haar vermogen;
  • overige baten. 
Artikel 3 Contributie 
De leden betalen een jaarlijkse contributie, waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering en welke halfjaarlijks bij gelijke delen wordt geïnd, bij voorkeur door gebruikmaking van een automatische incasso. 
Voor de contributiebetaling bestaat het jaar uit 2 perioden: Periode 1: januari tot en met juni. Periode 2: juli tot en met december. 
De leden van de vereniging worden ingedeeld in onderstaande categorieën die een verschillende contributie betalen:
Categorie A: pupillen – leeftijd 7 tot en met 9 jaar. Categorie B: aspiranten – leeftijd 10 tot en met 13 jaar. 
Categorie C: junioren – leeftijd 14 tot en met 17 jaar. 
Categorie D: senioren – leeftijd 18 jaar en ouder. 
Categorie E: ereleden. 

Indien een lid gedurende een periode van categorie wisselt zal vanaf de eerste dag van de nieuwe maand de contributie volgens de nieuwe categorie berekend worden. Bij niet tijdig voldoen aan de betalingsverplichting krijgt men een schriftelijke aanmaning. Indien na twee schriftelijke aanmaningen nog niet aan de betalingsverplichting is voldaan zal een maand extra contributie in rekening worden gebracht en zal het lid tot de nota volledig is voldaan niet meer worden toegelaten tot de trainingen en andere activiteiten van de vereniging. Indien het lid ook daarna niet binnen 14 dagen aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan zal het lid met onmiddellijke ingang door de vereniging worden ontzet uit het lidmaatschap. De achterstallige financiële verplichtingen blijven echter verschuldigd. 
Bij betalingsproblemen dient men uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de nota schriftelijk contact op te nemen met de penningmeester. 

Artikel 4 Aansprakelijkheid 
De vereniging of de trainer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, vernieling of diefstal van persoonlijke eigendommen van leden tijdens een training, wedstrijd of een andere door de vereniging georganiseerde activiteit. Het beoefenen van de taekwondo sport geschiedt altijd op eigen risico. De vereniging of de trainer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel of de gevolgen daarvan, opgelopen bij deelname aan een training, wedstrijd of andere verenigingsactiviteit. De leden, en bij junior leden hun wettelijk vertegenwoordigers, verklaren zich akkoord de vereniging te vrijwaren van iedere vorm van aansprakelijkheid. 
Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem/haar aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem/haar of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond. 

Artikel 5 Kleding- en hygiënevoorschriften 
Bij deelname aan een training of wedstrijd is het lid verplicht een schoon en wit taekwondo pak met recent clubembleem te dragen. Ook dient men zorg te dragen voor voldoende persoonlijke hygiëne: lichaam, handen en voeten dienen schoon te zijn en de nagels kort en schoon. Wondjes en andere huidbeschadigingen dienen voldoende afgedekt te zijn. Om bepaalde en/of medische redenen kan men verplicht gesteld worden geschikt schoeisel te dragen. Het dragen van sieraden is niet toegestaan. 
Voor de veiligheid van het lid wordt ten stelligste aangeraden tijdens trainingen voldoende beschermers te dragen. Het bestuur, de trainer respectievelijk de coach/leider kan toegang tot training of wedstrijd weigeren indien niet voldaan wordt aan deze voorschriften. 
Het bestuur bepaalt in voorkomende gevallen welke kleding door de leden wel/niet gedragen mag worden tijdens verenigingsactiviteiten. Een coach of leider bij een wedstrijd is verplicht zich aan de voorschriften en bepalingen van de bond te houden, evenals het lid zelf. 

Artikel 6 Het bondslidmaatschap 
Bij deelname aan examens en wedstrijden of evenementen georganiseerd door de bond dient men lid te zijn van de bond. De contributie voor het bondslidmaatschap wordt door de bond zelf verzorgd. Een aanmeldingsformulier is verkrijgbaar bij het secretariaat. Men vult het aanmeldingsformulier in en levert dit weer in bij het secretariaat van de vereniging met een recente pasfoto. 
Van bondsleden, trainers, coaches en leiders wordt verwacht dat ze de statuten, reglementen en besluiten van de bond en van organen van de bond naleven, evenals de van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen. Het bestuur raadt alle leden ten stelligste aan lid te worden van de bond, mede omdat in het bondslidmaatschap een ongevallenverzekering inbegrepen is. 

Artikel 7 Examen 
Minimaal eenmaal per jaar zal er binnen de vereniging een examen volgens normen en regels van de bond worden afgenomen. Aan een examen kan men uitsluitend deelnemen wanneer men lid is van de bond. De trainer, in overleg met het bestuur, bepaalt wie voor deelname in aanmerking komt. Voor aanvang van het examen wordt het betreffende lid door de trainer op de hoogte gesteld van de mogelijkheid tot deelname aan het examen met overhandiging van een examenformulier. De aan dit examen verbonden bijdrage wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld. Uiterlijk 2 dagen vóór het examen dient de bijdrage bij de penningmeester betaald te zijn. Indien dit niet het geval is, is deelname aan het examen niet mogelijk. Het bestuur stelt jaarlijks ook nadere bepalingen en reglementen met betrekking tot het examen vast. Deze worden bekendgemaakt bij/op het examenformulier. 

Artikel 8 Alcohol en/of drugs
 
Leden, coaches en/of trainers die onder invloed zijn van alcohol en/of drugs worden onder geen enkele voorwaarde toegelaten tot deelname aan training of ander sportevenement georganiseerd door de vereniging. 

Artikel 9 Representatie 
Bij onderstaande gebeurtenissen worden namens de vereniging, indien het secretariaat hiervan tijdig kennis heeft kunnen nemen, door het bestuur te bepalen attenties verstrekt: 

Huwelijk van een lid, geboorte zoon/dochter van een lid, tijdens ziekte van het lid, bij thuisverblijf na minimaal 4 weken ziekteduur, tijdens ziekte van het lid. Na een verblijf van een week in het ziekenhuis, bij overlijden van een lid of zijn/haar echtgeno(o)t(e) of kind. Bij 25-, 40- of 50-jarig huwelijksjubileum van een lid. Bij het 12 1⁄2-, 25-, 40- of 50-jarige verenigingsjubileum van een lid. Overige representaties en attenties worden bepaald door het bestuur indien het bestuur hiervan tijdig kennis heeft kunnen nemen. 

Artikel 10 Het bestuur
 
De vereniging wordt bestuurd door een bestuur dat bestaat uit een oneven aantal van ten minste drie en ten hoogste zeven personen. De algemene vergadering benoemt de bestuursleden uit de leden en stelt het aantal bestuursleden vast. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar en zijn herkiesbaar. Het bestuur stelt een rooster van aftreden vast en houdt dit bij. De voorzitter, secretaris en penningmeester treden nooit samen af, maar ieder in een afzonderlijk jaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in. Een bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst. Het dagelijks bestuur bestaat uit tenminste voorzitter, secretaris en penningmeester. Het dagelijks bestuur regelt de dagelijkse gang van zaken en neemt in spoedeisende zaken beslissingen. Zij is daarvan verantwoording schuldig aan het algemeen bestuur. De overige bestuursleden staan de leden van het dagelijks bestuur terzijde en zijn verplicht zonodig hun werkzaamheden over te nemen. 
Het bestuur vergadert minimaal vier maal per jaar en verder zo vaak als de voorzitter, secretaris of twee andere bestuursleden dit nodig achten. Er kan vergaderd worden als toevallig alle bestuursleden bij elkaar zijn. Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is. Over personen wordt schriftelijk gestemd, terwijl over zaken mondeling gestemd kan worden. Besluiten worden bij meerderheid van geldige stemmen genomen. Indien bij een stemming over zaken de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 

Heeft bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen verkregen, dan vindt een herstemming plaats over de personen, die de meeste of zo nodig op één na de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Bij herstemming beslist het grootste stemmenaantal. Indien bij de herstemming de stemmen staken, beslist terstond het lot. 
Van bestuursleden wordt verwacht, als collectief en elk afzonderlijk, dat ze zich tegenover elkaar, de vereniging en andere betrokkenen gedragen naar hetgeen door redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd en dat ze de belangen van de vereniging niet schaden. 
Het bestuur kan commissies benoemen voor bepaalde taken. Een commissie is verantwoording schuldig aan het bestuur. Een commissie vergadert zo dikwijls de voorzitter of ten minste twee leden van de commissie dit wenselijk achten. 
Conform artikel 13.3 van de statuten worden door de algemene ledenvergadering de leden van de kascontrolecommissie benoemd. 
De kascontrolecommissie is gehouden tenminste éénmaal per jaar de gehele boekhouding en de daarop betrekking hebbende bescheiden van de vereniging na te zien. Van de uitkomst van dit onderzoek wordt verslag uitgebracht aan de algemene vergadering, vergezeld van een advies tot al dan niet goedkeuring van de jaarstukken. 

Artikel 11 Wijziging Huishoudelijk Reglement
 
Wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement worden vastgesteld door de algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld, met een gewone meerderheid van stemmen. Voorstellen tot wijziging gaan uit van het bestuur. 
Tenminste 14 dagen voor de vergadering moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd worden tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging van het huishoudelijk reglement tenminste 14 dagen voor de vergadering aan alle leden toegezonden. 

Artikel 12 Onvoorzien
 
In gevallen/bepalingen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet beslist het bestuur. 

Artikel 13 Slotbepalingen
 
Ieder lid of verenigingsorgaan dient zich te houden aan de bepalingen van dit reglement. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de leden. Het treedt in werking vanaf de eerste dag na de ledenvergadering.